Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » POWER (III) 2018-2019

POWER (III) 2018-2019

.             

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że w 2018/2019 roku
realizuje Projekt pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie białobrzeskim (III) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ Priorytetowa I
Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powicie białobrzeskim.

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Białobrzegach jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020 tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
- nie pracują,
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostaną objęte wsparciem osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy, w tym:
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby w wieku 18 - 24 lat pozostające bez pracy przez okres min. 6 miesięcy; osoby w wieku 25-29 lat pozostające bez pracy przez okres min. 12 miesięcy).

Uczestnicy projektu zostaną zaktywizowani zgodnie z IPD (Indywidulanym Planem Działania) oraz objęci pośrednictwem i/lub poradnictwem zawodowy.

W projekcie zostaną objęte osoby bezrobotne w ramach następujących zadań:
- staże
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:
- szkolenia;
- bon na zasiedlenie.

Wartość projektu wynosi: 3 034 777,16 zł, w tym:
w 2018 r. - 1 608 190,56 zł
w 2019 r. - 1 426 586,60 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekcie- 84,28%
Projekt jest realizowany od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające wymienione kryteria oraz pracodawcy chcący zorganizować dla osób bezrobotnych miejsca pracy w ramach stażu, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5, lub kontakt telefoniczny: 048 613 24 80 wew. 107, 048 613 43 80 wew. 107 lub pokój nr 7.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Liczba wyświetleń: 1246
Rejestr zmian
Autor: Aneta Sielezin
Opublikował(a): Aneta Sielezin (2018-01-11 10:27:22)
Zredagował(a): Cybulska Justyna (2018-02-15 14:07:00)