Jesteś tutaj: Strona główna » Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na
realizację zadań publicznych w 2015r. w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja


1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) zapraszamy do wskazania
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3
ww. ustawy zwanych „kandydatami”, do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Programu
Aktywizacja i Integracja z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty, które będą brały
udział w ww. konkursie.
2. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013r., poz. 237 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie jednego kandydata na członka Komisji
Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ww. ustawy.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach
Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu.
6. Wyboru jednego członka do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Białobrzegach.
7. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji konkursowej tylko jednego
kandydata.
8. Celem pracy Komisji Konkursowej:
• ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w
treści ogłoszonego konkursu,
• przygotowanie stosownej dokumentacji.
Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik
do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej (podpisane przez
kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji /
podmiotu zgłaszającego) należy składać (osobiście lub listownie) w:


Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach
ul. Składowa 5
26-800 Białobrzegi


sekretariat - pok. nr 3 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od ukazania się ogłoszenia
tj. do 13.10.2015r. do godz. 15.00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.
1. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu zgłoszenia do Powiatowego
Urzędu Pracy w Białobrzegach.
2. Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej w Powiatowym Urzędzie
Pracy upływa dnia 13.10.2015r. o godz.15.00


Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Formularz zgłoszenia na kandydata do komisji konkursowej 2015-09-22 37.51kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1303
Rejestr zmian
Autor: Justyna Rdzanek
Opublikował(a): Justyna Rdzanek (2015-09-22 09:15:36)