Jesteś tutaj: Strona główna » księgowa - zakończony » Nabór zakończony

Nabór zakończony

  Białobrzegi, dnia 24.07.2017 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ul. Składowa 5

poszukuje kandydata na stanowisko:

księgowego w referacie finansowo – księgowym

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Minimum wykształcenie wyższe,

 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 5. Stan zdrowia pozwalający na pracę na określonym stanowisku,

 6. Wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i Funduszu Pracy,

 7. Znajomość odnośnych aktów prawnych (KPA, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Od kandydatów oczekujemy ponadto:

 1. Znajomości ustawy o finansach publicznych, przepisach o rachunkowości,

 2. Punktualności, dokładności, systematyczności, dobrej organizacji pracy, samodzielności i komunikatywności, zdolności myślenia analitycznego oraz wysokiej kultury osobistej.

 3. Mile widziane doświadczenie z zakresu rachunkowości w publicznych służbach zatrudnienia.

 

Główne obowiązki:

 1. Przygotowywanie planu finansowego,

 2. Planowanie wydatków Funduszu Pracy będących w dyspozycji PUP,

 3. Obsługa kasowa PUP,

 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych PUP,

 5. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w PUP.

 6. Rozliczanie i ewidencjonowanie środków z pozyskanych Funduszy Strukturalnych,

 7. Obsługa zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 8. Przygotowywanie projektów wewnętrznych instrukcji i regulaminów związanych z finansowaniem zadań PUP,

 9. Archiwizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

 • Kwestionariusz osobowy

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5 lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5 – II piętro sekretariat pokój nr 3 lub pokój nr 5 w terminie do dnia 04 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko księgowego w referacie finansowo - księgowym”

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r poz. 902 z póź. zm).

 

Inne informacje:

Oferty nadesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
Zastrzegamy sobie że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach.

Liczba wyświetleń: 1210
Rejestr zmian
Autor: Aneta Sielezin
Opublikował(a): Aneta Sielezin (2018-02-05 12:03:01)