Jesteś tutaj: Strona główna » specjalista ds. programów - zakończony » NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

                                                                                                               Białobrzegi, dnia 05.02.2018 r.

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ul. Składowa 5

poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalisty ds. programów - stażysty

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

I. Wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Ukończony 18 rok życia.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Wykształcenie wyższe,

 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na określonym stanowisku,

 7. Nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość aktów prawnych:

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- ustawa o finansach publicznych,

- ustawa o pracownikach samorządowych.

 1. Praktyczna umiejętność obsługi komputera,

 2. Praktyczna znajomość programów środowisk MS Office (Word, Excel)

 3. Biegła obsługa urządzeń biurowych (skaner, drukarka, kserokopiarka, fax),

 4. Mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia

 

III. Predyspozycje osobościowe:

 1. Komunikatywność,

 2. Odpowiedzialność, dyspozycyjność, skrupulatność,

 3. umiejętność działania w sytuacjach stresowych

 4. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

 5. Sumienność i obowiązkowość.

 

IV. Główne obowiązki:

 1. Pomoc w realizacji instrumentów rynku pracy w ramach projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej

 2. Organizacja staży;

 • gromadzenie wpływających wniosków o skierowanie na staż, organizację staży, sprawdzanie prawidłowości ich wypełnienia i kompletności, prowadzenie rejestrów ich wpływu oraz przygotowywanie propozycji rozpatrzenia i odpowiedzi na sposób ich rozpatrzenia,

 • Przygotowywanie umów o zorganizowanie stażu wraz z wymaganymi załącznikami oraz prowadzenie rejestru zawartych umów;

 • Przygotowywanie projektów aneksów do zawartych umów w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do postanowień umownych;

 • Czuwanie nad prawidłowością wypełniania postanowień umownych przez pracodawcę, niezwłoczne informowanie Dyrektora PUP o wszelkich powstałych nieprawidłowościach.

 1. Zawieranie porozumień i rozliczenie prac społecznie użytecznych.

 2. Przygotowywanie sprawozdań okresowych dla potrzeb statystyki, w tym z realizacji programów i projektów.

 3. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu

 

V. Zakres odpowiedzialności:

Pracownik ponosi odpowiedzialność za:

 • terminowe załatwianie spraw na stanowisku pracy,

 • prawidłowość sporządzanych dokumentów,

 • dobrą współpracę z pracownikami w zakresie załatwianych spraw,

 • odpowiedzialność materialną z art. 114 – 122 Kodeksu Pracy,

 • odpowiedzialność materialną za prawidłową realizację projektu.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

  2. Wymiar czasu pracy: Pełny etat.

  3. Z osobą wyłonioną w wyniku naboru przewidywane jest zawarcie umowy na okres próbny (okres trzech miesięcy) z możliwością przedłużenia umowy.

  4. Zatrudniona osoba będzie pracownikiem samorządowym na stanowisku urzędniczym, którego obowiązki i uprawnienia określają w szczególności: ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, regulaminu pracy i wynagradzania Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach.

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV

 • List motywacyjny,

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie lub zaświadczenie o niekaralności.

 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

VIII. Dokumenty uzupełniające;

 1. Kopie zaświadczeń na temat ukończonych kursów i szkoleń (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem0,

 2. Referencje i opinie,

 3. Kopie dokumentów potwierdzające ewentualne umiejętności lub uprawnienia (poświadczone przez Kandydata za zgodność z oryginałem).

 

IX. termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5 lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5 – II piętro sekretariat pokój nr 3 w terminie do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko specjalisty ds. programów - stażysty”

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z póź. zm.),

 

Inne informacje: oferty nadesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Starostwa Powiatowego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach.

 

Liczba wyświetleń: 1367
Rejestr zmian
Autor: Aneta Sielezin
Opublikował(a): Aneta Sielezin (2018-02-05 11:56:17)
Zredagował(a): Aneta Sielezin (2018-02-05 12:04:18)